Ürün detay

Geli?mi? ilan scripti V1.5 güncellendi!

1.299

Mobil Uyumlu 
Full Seo Uyumlu
Ömür Boyu Kullan?m 
7/24 Destek 

Admin Bilgileri için ?leti?ime Geçiniz!


%100 Yönetim Paneli Kontrolü

Özel Widget Panel Sayfa

-Panel ana sayfas?nda bulunan tüm önemli bilgileri listeledik.

S?n?rs?z Kategori Olu?turma

-Her kategoriye özel panelden title, description alan? ekleme.

-Her kategoriye özel panelden makale alan? ekleme. (Kategori sayfalar?n? içerik eksikli?i sebebi ile eklenmi?tir.)

-Her kategoriye özel panelden renk seçme. (Seçilen renk kategori sayfas?nda otomatik olarak tema rengi olacakt?r.)

-Her kategoriye panelden icon belirleme.

S?n?rs?z Blog Konusu Ekleme

-Tek Sayfa alt?nda tüm blog konular?n? düzenleyebilir, silebilir veya yeni blog konusu ekleyebilirsiniz.

-Eklenilen tüm blog konular?nda yaz?lan ba?l?k otomatik olarak title olarak atan?r ve yan?na site ismi eklenir. Ayn? zamanda blog konusu içeri?inin belli bir bölümü sistem taraf?ndan description olarak atan?r. Bu maddeler seo aç?s?ndan ileri derece önemlidir.

-Ekleniler blog konular?n?n ba?l???nda bulunan tüm kelimeler etiket olarak konunun en alt?na tam otomatik olarak eklenir.

S?n?rs?z Sayfa Olu?turma

-Tüm kurumsal ve benzer sayfalar? panelden düzenleme ekleme ve yeni ekleme özelli?i.

-Eklenen tim sayfalar mobil menü ve üst menüye otomatik eklenir.

?lan Yönetimi

-Üyenin ilan ekledi?i anda sistem otomatik olarak yöneticiye mail bildirimi yapar.

-Onay bekleyenler sayfas?nda tüm ilanlar? listeden onayla ve sil seçene?i.

-?lan yönetici taraf?ndan onayland???nda sistem otomatik olarak üyeye bildirim atar.

-Onaylanm?? ilanlar sekmesinde var olan tüm ilanlar?n listesinde düzenle ve sil seçenekleri.

-Onaylanm?? ilanlar? düzenleme seçene?inde “Anasayfa Vitrini, Kategori Vitrini," doping seçeneklerini aktif pasif yapabilirsiniz.

Üye Yönetimi

-Üyelik sistemi mail onay? ile gerçekle?ir.

-Üyeler onayl? ve onays?z olarak listelenir. Listeden düzenleme ve silme özelli?i mevcuttur.

-Tüm üyelerin tüm bilgileri yönetici taraf?ndan güncellenebilir. Onay verebilme özelli?i mevcuttur.

Footer Ayarlar?

-Tüm footer alanlar? özelle?tirilebilir.

-Ba?l?k alt? linkleme k?sm?nda tüm ba?l?klar? alt yaz?lar?n? ve linklerini yönetim panelden de?i?tirebilme.

Genel Ayarlar

-Tüm gerekli ayar bölümlerini logo, fav icon, site ba?l?k ve aç?klama gibi ayar düzenleme.

Slayt Ayarlar?

-Ana sayfada bulunan slayt alan?n? özelle?tirme alan?.

-Her bir slayt görseline aç?klama alan? ekleyebilme özelli?i.

-Tüm resimleri düzenleme silme ve yeni ekleme seçenekleri.

Reklam Ayarlar?

-Ana sayfada, kategori sayfas?nda, ve ilan detay sayfas?nda bulunan reklam alanlar?n? özelle?tirebilme imkan?.

-Reklam alanlar? aç kapat özelli?i.

Sosyal Medya Ayarlar?

-Tüm sosyal platformlar? hiçbir s?n?r olmadan ekleyebilirsiniz.

-Tüm sosyal hesaplar için ayr? icon ve link belirledi?inizde footer alan?nda otomatik olarak yer al?r.

E?siz Kullan?c? Deneyimi

Kategorileme

-Tüm ilanlar? özel olarak renklendirilmi? kategori s?n?flar?nca özelle?tirilmi?tir.

-Her kategori sayfas?nda kendine özel renkler kullan?lm??t?r.

Kolay ?lan Listeleme

-Ana sayfada bulunan tüm ilanlar alan? ile sitedeki tüm ilanlar? eklendi?i tarihe göre s?ralayabilirsiniz.

-Ula?mak istedi?iniz ilanlar? kategori olarak arayabilir veya o kategoride il, fiyat ve kelime olarak tekrar filtreleyebilirsiniz.

Üyeler Aras? Mesajla?ma

-Sitem üyeler aras? mesajla?arak hem sosyalli?i hem de kullan?c? deneyimini art?rmak için olu?turulmu?tur.

-?lan detay sayfas?nda Soru sor sekmesinden üyeye soru sorabilir ve hesab?n?z bölümünden mesajlar?n?z? takip edebilirsiniz.

Kolay Üyelik Sistemi

-Üye ol sayfas?nda sadece gerekli soru alanlar?.

-Üye mail onay sistemi ile spam üyeli?i bitirdik.

-Üye ?ifremi unuttum sayfas?, mail adresi yard?m? ile kolayca ?ifre s?f?rlama.

-Tüm üyelerin ?ifre bilgileri MD5 sistemi ile güvenle saklanmaktad?r.

?lan Ekleme

-Kategori seçip h?zl? ve kolay ilan ekleme formu ile ilan ekleme.

-?lanlarda yay?na al?nd??? an sistemin otomatik olarak üyeye bildirimi.

-Üyenin tüm ilanlar? Onayl? ilanlar, Onay bekleyen ilanlar, süresi bitmi? ilanlar olarak listelenmektedir.

-Tüm ekledi?i ilanlar? hesab?m bölümünden görüntüleme düzenleme ve silme seçenekleri.

-Üyenin ilan? eklerken ilan?n ileti?im bilgilerinin gizle veya göster seçenekleri.

?lan Detay Sayfas?

-?lana ait resimleri geli?mi? slayt tasar?m? ile izleme ve mega foto büyütme ekran?.

-?lan aç?klamas? ve üye bilgilerinin kolay eri?ilebilirli?i .

-?lan?n ileti?imi gizli seçilmi?se üyeye tek ula?ma yolu site üzeri mesajla?ma sistemi.

-?leti?im aç?k seçildi?inde üyenin telefon numaras?, ilan?n harita üzerindeki konumu ve site üzeri mesajla?ma seçenekleri otomatik olarak aktif olur.

E?siz Tasar?m

-Full responsive özelli?e sahip geli?mi? ve güncel tasar?m.

-Tüm menü ve ilanlar? kolay eri?im için dü?ünülmü? s?n?fland?rma sayfalar?.

-Geli?mi? sayfa yenilemeden aç?lan hesab?m sayfasi.

-?lan detayda görülebilen üyelik profil resmi. Bireysel veya kurumsal üyeliklerde logo ekleyebilme özelli?i.

Seo Uyumlulu?u

-Tüm cihazlara uyumlu %100 responsive tasar?m ile arama motorlar?n?n tüm isteklerini kar??lar.

-Yeni nesil kodlama ile kaliteli kod yap?s? güncel özellikler ile e?siz arama motoru adaptasyonu.

-Yeni script oldu?u sebebi ile özgün kod yap?s? sa?lar.

-Tüm sayfalara ayr? title ve description meta tan?m?.

-Site ana sayfas?na özel tan?mlanan title ve description metsa etiketleri.

-Blog k?sm?nda ba?l?k otomatik title içerik otomatik description olarak meta atan?r.

-Kategori sayfas?nda yönetici panelinden ayarlana bilen o kategoriye özel title ve description meta etiketleri.

-?lan detay sayfas?nda ilan ba?l???n? title ve ilan aç?klamas?n? description olarak otomatik tan?mlan?r.

-Daha bir çok özellik ile son yaz?l?m ilan scripti.

-Tüm kategori sayfalar? içerik s?k?nt?s? ya?amamas? için scrool makale alan? ile hem kullan?c?y? yormaz hem de arama motorlar?nca içerik kalitesi artar.

K?sa Süreli?ine Tek Domain Linsans 699 TL

Script alan ad?na lisanslanarak teslim edilecek/kurulacakt?r sat?n alma sonras? iade de?i?im ve benzeri hakk?n?z olmayacakt?r. Sat?n alma yapmadan önce lütfen bunu dikkate al?p tüm yazan ve yazmayan özellikleri iyice ara?t?r?n?z.

 

 

***Güncellemeler***
*Art?k admin tüm üyelere standart ücretsiz ilan hakk? tan?mlayabilmektedir. Görsel: https://i.hizliresim.com/EyAvVZ.png
*Üyeler ücretsiz ilan limitine ula??nca ilan paketi sat?n alma ekran?na geçer. Görsel: https://i.hizliresim.com/4GV6kA.png (Ayr?ca hesab?m sayfas?nda anl?k olarak kalan ücretsiz ilan say?s?n? görebilir Görsel: https://i.hizliresim.com/vJNMR4.png ve ilan ekle butonu ile ayn? sat?n al sayfas?na geçebilir.) Görsel: https://i.hizliresim.com/yzpbon.png
*?lan peketleri admin panelden fiyat ve ilan say?s? düzenlenebilen 4 çe?it paket eklendi. (Admin kontrol.) Görsel: https://i.hizliresim.com/MaBOLg.png
*?lan eklerken son sayfada Doping ekle sayfas? eklendi. (?ster ekleyerek sat?n alma sayfas?na yönlenir.) Görsel: https://i.hizliresim.com/Gy4Lob.png
*Sat?n al?nan herhangi doping veya hizmetten sonra üye hesab?m sayfas?nda tüm "Ayarlar & Ödemeler sayfas?da tüm ödemeler görünür. Görsel : https://i.hizliresim.com/vJNM5r.png hizmet veya sat?n alma öncesi adminde faturalar?m k?sm? ve banka hesaplar?m?z k?sm? görünmez.
* Üye taraf?ndan her hangi bir sat?n alma i?lemi yap?ld??? anda hesab?m k?sm?nda fatura bilgilerim alan? aktif olur. Görsel: https://i.hizliresim.com/vJNM4r.png Sat?n alma öncesi bu alan görünmez.
*Hesab?m bölümünde bulunan ilanlar?m k?sm?nda hatalar giderildi.
* ?lan düzenleme sayfalar? iyile?tirildi.
Yeni Güncellemeler
*Admin ödemeler sekmesine banka hesaplar? eklendi ayn? sayfada sile ekle düzenle
*Hesab?m sayfas?nda ilan paketi al?mlar? iyile?tirildi sorunlar giderildi.
*Hesab?m sayfas?nda ilanlar?m bölümünden ilana doping uygula butonu sorunlar? giderildi. (Yay?nda olan tüm ilanlar? tek bir t?kla üyeler doping sat?n al?nabilecek ayr?ca gerekli güvenlik önlemleri al?nd?.)
*?lan detaylar? bölümüne Anasayfa ve kategori vitrin ?lanlar? bölümü ayr? ayr? eklendi bu bölümde hangi ilanlar vitrinde diye aramaya gerek kalmadan tümünü görebilirsiniz.

19.12.2017 GÜNCELLEME (ÖNEML? BÜYÜK ÜCRETL? GÜNCELLEME) VERS?YON 1.5 

*Kategorilerin iconlar? art?k fontawasome ile k?s?tl? de?il resim yükleyerek tan?mlayabiliyorsunuz.
*Ana sayfa, kategori ve ilan detay sayfas?nda verimli reklam alanlar?.
*Ana sayfa, kategori, ilan detay ve resmi büyüt k?s?mlar?nda resim boyutlar? ayarland?.
*?lan düzenleme ilan ekleme gibi k?s?mlarda ekstra güvenlik önlemleri al?nd?.