Mobil Uyumlu Geli?mi? ilan Scriptleri

2017-09-29 09:54:22

E?er bir ilan scripti sat?n alacaksan?z mobil uyumlu ilan scripti almak sitenizin tasar?m? ve ??kl??? aç?s?ndan oldukça iyi olaca?? gibi ayn? zamanda sat??lar?n?zda ve ziyaretçi say?n?zda da ciddi bir art?? göreceksiniz. Çünkü ziyaretçiler, siteniz mobil uyumlu olmad??? zaman kolayl?kla i?lem yapamad??? için sitenizde mobil ziyaretçi kitlesi oldukça az olur.

 

Bu nedenle de mobil uyumlu bir ilan scripti seçmekte fayda var. Scriptinizi sat?n ald?ktan sonra sisteminize göre mobil uyumluluk özelli?i yapt?rabilirsiniz ancak sitenin kodlama türü ba?tan a?a?? de?i?ece?i için ödemeniz gereken ücret de epey bir artacakt?r. Bu yüzden gelece?i dü?ünerek ?imdiden alaca??n?z ilan scriptinin tüm mobil ve tablet sürümleri için uyumlulu?unu mutlaka kontrol edin.

 

Mobil uyum, responsive ad? verilen ve ekran boyutuna göre otomatik bir ?ekil alan tasar?m ve yaz?l?m türüdür. Bu sayede sitenize ne tür ziyaretçi giri? yaparsa yaps?n, cihaz?n?n türüne göre otomatik olarak kendisine uygun olan tasar?m ve yaz?l?m ile kar??la??r. Bu sayede de sitenizdeki ilan i?lemlerini daha kolayl?kla takip edebilece?i gibi ilan ekleme ve ilan okuma gibi fonksiyonlar da kolayla??r. Sitenizin mobil uyumluluk özelli?inin, sitedeki mevcut yaz?l?m?n geli?tiricisi taraf?ndan yap?lmas? da oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü sitedeki yaz?l?m?n detaylar?na hakim olan bir ki?i, ayr?ca sistemi de tan?d??? için gereken i?lemleri çok daha k?sa süre içerisinde daha uygun fiyat kar??l???nda tamamlayabilir.

 

Sitenizin sadece 1-2 cihaz için uyumlu olmas? da ne yaz?k ki yeterli de?ildir. E?er siteniz tüm cihazlar ile uyumluysa sitenize giren ki?i ne tür bir cihaz kullan?rsa kullans?n, cihaz?na uygun bir boyutta sitenizi görüntüleyebilecektir. Ayr?ca mobil uyumlu bir ilan sisteminin aç?l?? h?z? da, mobil uyumsuz bir siteye göre oldukça iyidir. Çünkü mobil için optimize edilmi? dosyalar?n boyutlar?, normal boyutlara göre oldukça küçük oldu?u için sitedeki dosyalar?n indirme süreci de daha k?sa sürecektir. Bu durum, size k?sa bir vadede pek de bir ?ey kazand?rmasa da ilerleyen zamanlarda bu faktör sayesinde siteniz arama motorlar?nda yükselecek, daha fazla mü?teri kitlesine sahip olacaks?n?z.