?lan Sitesinde SEO Nas?l Yap?l?r?

2017-09-29 09:54:21

SEO sadece ilan sistemi üzerine yap?lan bir çal??ma de?il, internet üzerinde bulunan tüm sitelerin arama motorlar?ndan gelen ziyaretçilerini artt?rmak üzere tercih ettikleri bir optimizasyon yöntemidir.

 

Bugün arama motorlar? arac?l???yla binlerce ki?iye ula?an internet sitelerinin en büyük avantajlar? arama motorlar?n?n tamam? ile optimize bir ?ekilde çal??mal?d?r. SEO'nun tüm internet sitelerinde kullan?labilmesine ra?men ilan siteleri gibi ticaret odakl? sitelerde daha yo?unlukta kullan?ld???n? söyleyebiliriz. Çünkü ticaretler için çe?itli miktarlarda komisyon kazanan site yönetimi, bu komisyonlar?n artmas? için SEO çal??malar?n? tercih etmektedir. Dolay?s?yla ticaretlerden kazand??? komisyonlar?n bir k?sm?n? SEO çal??malar?na yat?ran site yönetimi, geriye kalan k?sm?n? ise gelir olarak kullanmaktad?r. Bugün bir ilan sitesinin SEO ile uyumlu bir ?ekilde çal??mas? kesinlikle kabul edilemez. Özellikle farkl? mecralarda reklam çal??malar? da yapm?yorsan?z, siteniz bir süre sonra arama motorlar?ndan kaybolarak tozlu raflara kald?r?lacakt?r.

 

Günümüzde ilan yaz?l?m? geli?tiren pek çok kurulu?, haz?rlad?klar? yaz?l?m?n SEO uyumlu olup olmamas?na özen göstermemektedir. Daha çok yaz?l?m?n tasar?m ve kodlama a?amas? ile u?ra?an kurulu?lar, yaz?l?mlar? mü?teriler ile bulu?turduktan sonra mü?terilerin ziyaretçi sorunu ile kar?? kar??ya kalmaktad?rlar. Çünkü binlerce TL yaz?l?m ücreti ödeyen mü?teriler, buna ra?men sitelerinde ziyaretçi bulunmad???n? ö?renince otomatik olarak yaz?l?m geli?tiricilerine ula?arak durumu bildirirler. E?er yaz?l?m geli?tiricilerinizden olumlu bir geri dönü? alamazsan?z ne yaz?k ki projenizin ziyaretçi say?s?n?n artmas? için çe?itli SEO kurulu?lar?yla görü?erek sitenizin optimizasyon çal??mas? için yine ücret ödemek zorunda kalacaks?n?z.

 

Demobayisi  olarak sadece geli?tirdi?imiz ilan scriptinin tasar?m?na de?il, ayn? zamanda arama motoruna da uyumlu olmas?na özen gösteriyoruz.Bunun için siteniz için özel title, description ve keyword formatlar? belirliyor, size yönetim panelinizde SEO kriterleri ile ilgili ipucu veriyoruz. Siz de sitenizin ayarlar?n? yaparken bu küçük ayr?nt?lara dikkat ederek sitenizin ayarlar?n? SEO ile uyumlu bir ?ekilde ayarl?yorsunuz. Dolay?s?yla Google, Yandex ve Bing gibi arama motorlar?nda siteniz daha h?zl? ve daha üst s?ralarda indexleniyor. Bu da siteniz için uzun vadede ziyaretçi kayna?? sa?lad??? gibi sitenizin markala?mas?na da oldukça büyük katk?da bulunan önemli bir ad?md?r.