?lan Sitesi Gelir Modelleri Nelerdir?

2017-10-05 12:50:39

Günümüzde internet sitelerine reklam hizmeti veren pek çok kurulu?, internet sitesi sahipleri için çe?itli gelir modellerinde kazanç yöntemlerini sunuyor. Buna ra?men bu yöntemlerin, internet sitelerinin türlerine ve çe?itlili?ine göre yeterli say?da olmad???n? söyleyebiliriz.

 

Yani hiçbir reklam firmas? ne yaz?k ki gelir modellerini, internet sitelerinin konseptine göre belirlemiyor. Bu da haber sitesi sahibi ile ilan sitesi sahibinin ayn? tür reklamlar? kullanarak gelirlerin dü?ü?üne neden oluyor. Bu yüzden internet sitesi sahibi olarak gelir modelinizi siz belirlemelisiniz. E?er iyi bir gelir modeli çal??mas? yapmazsan?z ilan sisteminiz üzerinden sa?lad???n?z kazanç olmas? gerekenden daha az olacak ve sitenizden hem gelir, hem de ziyaretçi aç?s?ndan daha az verim alacaks?n?z.

 

?lan sitenizde kullanm?? oldu?unuz ilan sisteminin tasar?m? ve duru?u da gelir modelinizi seçmeniz üzerinde etkili olacakt?r. ?lan yaz?l?m? geli?tiriciniz e?er sektörde deneyimli ise gelir düzeyinizi en yüksek tutacak alanlar? reklam alan? olarak de?erlendirece?i için sitenizin geliri de di?er ilan sistemlerinin gelirlerine göre daha yüksek olacakt?r.Demobayisi olarak sizin için geli?tirdi?imiz yaz?l?mda gelirlerin en yüksek oldu?u alanlar reklamlar için bo?alt?lm?? durumda. Bu alanlara reklam firman?zdan ald???n?z reklam kodlar?n? boyutlar?na göre uygun alanlara ekledikten sonra siteniz üzerinden iyi gelirler elde etmeye ba?layabilirsiniz. Tabi bunun yan? s?ra bir ilan sitesinden gelir elde etmek için sadece reklam firmas? ile anla?man?z yeterli de?ildir. Bunun yan? s?ra komisyon sisteminiz ile de gelir elde edebilirsiniz.

 

Örne?in bir sat?c?, kiral?k ev için 100 TL fiyat belirlemi?. Siz bu fiyata istedi?iniz oranda komisyon uyguluyorsunuz. 100 TL olan fiyat al?c?ya 115 TL olarak ula??yor. Al?c?dan ödeme ald?ktan sonra 100 TL sat?c?n?n ücretini gönderdikten sonra geriye kalan 15 TL sitenizin komisyon pay? oluyor. Yani evini 115 TL'ye kiralayan sat?c?, evini kiralamada arac? oldu?unuz için ücretin 15 TL'lik k?sm?n? size komisyon olarak veriyor. Bu tür ilan, kiralama ve sat?? sektörleri üzerine olu?turulan internet sitelerinin büyük bir k?sm? bu yöntem ile gelir elde etmekte ve bu siteler için en kazançl? yöntem komisyon yöntemi olmaktad?r.