?lan Sistemlerinde Güvenli ticaret (get) Olmal? M?

2017-10-05 12:50:39

Bir ilan sisteminin kullan?c?lar taraf?ndan tercih edilmesini sa?layan en önemli özellik, güvenli ödeme sistemleridir. Zira ilan sitenizde pek çok farkl? ödeme yöntemi kullanman?z, kullan?c?lar?n ödeme yapmas?n? kolayla?t?rd??? için mü?terileriniz taraf?ndan olumlu bir ?ekilde kar??lanacakt?r.

 

Ayr?ca bir ödeme yöntemini her ziyaretçiniz kullanmad??? için az ödeme sistemi, zaman zaman ticaretlerin engellenmesi anlam?na da gelebilmektedir. Tabi ödeme sistemi çe?itlili?i kadar kullan?c?lar?n ödemelerinin korunmas? da her aç?dan oldukça önemlidir. ?lan sitenizden al??veri? yapan bir mü?terinin kesinlikle akl?nda en ufak bile olsa bir tane soru i?areti kalmamal?d?r. Çünkü günümüzde spam ad? verilen siteler, kullan?c?lara hizmet sunmadan ödeme alabiliyor ve bu durum da do?al olarak ödemelerdeki doland?r?c?l?k olas?l???n? artt?r?yor.

 

Get ad? verilen güvenlik sistemi, ad? üzerinde “Güvenli E-Ticaret" anlam?na gelmektedir. Hem al?c?y?, hem sat?c?y?, hem de site yönetimini ödeme aç?s?ndan koruyan bu sistem sayesinde al?c?dan al?nan ücret bir süre sistem hesaplar?nda bekletiliyor, sat?c?n?n ürünü veya hizmeti teslim etti?ini al?c?n?n da onaylamas? ile birlikte sistemde bekletilen ödeme miktar? otomatik olarak sat?c?n?n hesab?na aktar?l?yor. Bu ?ekilde hem al?c? hem de sat?c? haklar? en üst düzeyde tutuluyor. ?lk olarak yurtd??? al??veri? sistemlerinde kullan?lmaya ba?lanan GET sistemi, zaman içerisinde tüm dünyada duyulmaya ba?lad? ve Türkiye'deki E-Ticaret sistemlerinde de yava? yava? uygulanmaya ba?land?. Mü?teriler için önemli olan GET sistemi, ayn? zamanda ticaret say?s?n? da artt?r?yor.

 

Normal bir E-Ticaret eklentisi için olmazsa olmaz diyemeyiz ama GET sistemi kesinlikle güvenilir ve markala?mak isteyen bir ilan sitesi için olmazsa olmaz bir eklenti. Günümüzde Türkiye'de ticaretlerin gerçekle?ememesinin nedenlerinden birisi de al?c? ile sat?c? aras?ndaki güvensizlik sorunudur. Sanal ortamda do?al olarak ayn? iller içerisinde bulunamayan al?c? ile sat?c?, birbirlerine güvenmek zorunda kal?yor. E?er al?c? veya sat?c?, ödemede ya da teslimatta herhangi bir durumu eksik gerçekle?tirirse ticaret olumsuz sonuçlan?yor ve bu durum da doland?r?c?l??a dahil oluyor. Mü?teriler de göz göre göre doland?r?c?l???n ortas?nda kalmamak için ödemelerde güvenli sistemleri kullanan ilan sitelerini tercih ediyor. ??te o güvenli sistem ise GET sistemi.