?lan Scriptinde Sanal POS ve Faydalar?

2017-09-29 09:54:22

Bir ilan sisteminde, ticaret i?lemlerinin üzerinde en etkili olan faktörlerden birisi de ödeme yöntemleridir. ?lan sitenize giri? yapan bir al?c? veya sat?c?, sitenizde kullanmak istedi?i ödeme yöntemini bulamazsa ne yaz?k ki ticaret gerçekle?emeyece?i için ilan sitenizin ziyaretçiler kar??s?ndaki otoritesi de azal?r.

 

Bu yüzden ilan?n?z?n hitap etti?i kitlenin en çok tercih etti?i ödeme yöntemlerini iyi analiz etmelisiniz. Analizleriniz do?rultusunda en çok tercih edilen ödeme yöntemlerini ilan sitenize entegre ederek ticaretlerin verimli hale gelmesini sa?layabilirsiniz. Bugün sadece Türkiye'de de?il tüm Dünya'da kabul gören ödeme yöntemlerinin ba??nda kredi kart? ile ödeme seçene?i gelmektedir. Bu ödeme yöntemini, ilan sitesine entegre etmek isteyen ki?iler mutlaka sanal pos ad? verilen sisteme sahip olmal?lard?r. Saten sanal poslu ilan scripti olan scriptimizi sizler için sat??a sunmu?tuk.

 

Sanal pos sisteminizin verilerini panele girerek sisteminizin kredi kart? ödemelerini almas?n? sa?layabilirsiniz. Genelde ilan sitelerinde al?c? ve sat?c? grubu, ödemelerin daha kolay ve güvenli olmas? için sanal pos kullanan ilan sitelerini tercih ederler. Kredi kart? bilgilerinizi do?ru ve eksiksiz bir ?ekilde girer girmez telefonunuza gelen onay kodu ile birlikte i?leminizi güvenli bir ?ekilde h?zl?ca tamamlayabilirsiniz. Üstelik ödemelerde kredi kart? ile ödeme yöntemiyle yar??an PayPal'?n da kapanmas?yla birlikte ticaretlerin büyük bir k?sm? otomatik olarak sanal pos cihazlar? üzerinden gerçekle?meye ba?lad?. Bu nedenle de bir ilan scripti sat?n al?yorsan?z veya yaz?l?m?n? haz?rl?yorsan?z mutlaka sanal pos sistemi entegreli olmas?na özen gösterin.

 

Sadece sanal pos cihazlar?n? de?il, ayn? zamanda farkl? ödeme metodlar?n? da sitenizde aktif halde mü?terilerinize sunman?z, sitenizin gelece?i ve kullan?m? aç?s?ndan oldukça önemlidir. Çünkü küçük bir kitle de olsa farkl? ödeme yöntemleri tercih eden kitle ile mutlaka kar??la?acaks?n?z. Dolay?s?yla farkl? ödeme sistemlerinin API'lerini de ilan sitenize kurarak mevcut ilan sisteminiz üzerinden daha fazla kazanç elde edebilir ve daha fazla ticaret i?lemine arac? olabilirsiniz. Sisteminizde ne kadar ödeme yöntemi olursa olsun mutlaka yüksek miktardaki ödemelerde kullan?c?lar?n?za daha güvenli ve kontrollü i?lem sunabilmek ad?na sanal pos ile ödeme yapmalar?n? önerin.