?lan Scripti ?le Para Kazanma

2017-09-29 09:54:21

Elinizde bulunan ilan scripti ile para kazanmak istiyorsan?z öncelikle scriptinizi kurmak üzere mümkünse DA ve PA de?erleri yüksek sade bir alan ad? bulmal?s?n?z. Binlerce kullan?c?y? ta??yacak bir sunucu ile alan ad?n?z? ba?lad?ktan sonra ilan yaz?l?m?n?z? mevcut sunucunuza kurmal?s?n?z.

 

Kurulum tamamland?ktan sonra siteye kullan?c? çekebilmek ad?na çe?itli reklam ve pazarlama stratejileri uygulayarak ziyaretçi say?n?z?, yani kazanc?n?z? artt?rman?z gerekiyor. Çünkü hiçbir reklamveren, ziyaretçi say?s? yeterli olmayan bir internet sitesinde reklam vermek istemez. Bu yüzden de ilan sisteminiz ile para kazanmak istiyorsan?z mutlaka ziyaretçi say?n?z? artt?rman?z gereklidir. Zaten ziyaretçi say?n?z?n artmas? ile birlikte reklamverenlere daha kolay ve h?zl? bir ?ekilde ula?abilecek, sitenizden gelirler elde etmeye ba?layacaks?n?z.

 

?lan siteleri üzerinden gelir elde etmek normal sitelere göre çok daha kolayd?r. Her iki site türünde de sitenize çe?itli markalar?n reklamlar?n? sitenizde mevcut reklam alanlar?na ekleyerek ve tan?t?m yaz?s? sat??? yaparak gelir elde edebilseniz de ilan siteleri ticaret üzerine oldu?u için, sat?? üzerinden komisyon olarak site gelirinizi artt?rabilirsiniz. Bu yüzden pek çok ki?i sektör olarak ticarete yönelse de ne yaz?k ki bu sektörde herkes ba?ar?l? olamamaktad?r. E?er bu sektörde büyük dü?ünüyorsan?z yan sanayi olan ve pek çok iste?inizi kar??lamayan ilan scriptlerinden kesinlikle uzak durmal?s?n?z. Sektöre girerken fiyatlar?ndan dolay? size uygun gelen bu yaz?l?mlar, sitenizin durumu ilerledikçe size çe?itli sorunlar ç?karacakt?r. Ayr?ca bu tür yan sanayi yaz?l?mlar genelde portatif de?ildir ve bu nedenle yaz?l?m?n?za eklenti ekletmek istedi?iniz zaman çok daha fazla ödeme yapman?z gerekecektir.

 

Demobayisi  markas? alt?nda sizler için uzun zamanlard?r geli?tirdi?imiz ilan scriptini nihayet sat??a sunduk. Ayn? sektör ile ilgili üretilen di?er yaz?l?mlara göre çok daha uyumlu ve portatif olan ilan yaz?l?m?m?z sizlere pek çok aç?dan çok daha fazla imkan sunacakt?r. Bu sayede kendiniz bile yaz?l?m üzerinde küçük de?i?iklikler yapabilecek, istedi?iniz zaman istedi?iniz eklentiyi aktif veya deaktif konuma getirebileceksiniz. Dilerseniz sitemize girerek ilan sistemimizin detayl? özelliklerini ve demo sürümünü inceleyerek yaz?l?m?m?z hakk?nda bilgi sahibi olabilir, di?er yaz?l?mlardan fark?m?z? anlayabilirsiniz.