?lan Scripti Kodlan?rken Seo ?çin Neler Yap?lmal?

2017-09-29 09:54:22

Haz?rlayaca??n?z ilan sripcti ile ilgili SEO çal??mas? da yapmak istiyorsan?z, i?e ilk ba?tan yani kodlama a?amas?ndan çal??malar?n?za ba?laman?z gerekir. Çünkü SEO, sadece haz?r bir yaz?l?m üzerinde yap?labilecek bir çal??ma de?ildir.

 

Dosyalar?n?z?n boyutunu optimize etmeniz bile bir SEO çal??mas?d?r ki yaz?l?m dosyalar?n?z? tasarruflu kullanarak pek çok aç?dan kazançl? olabilirsiniz. Haz?r bir internet sitesine SEO uygulamak teknik bilgi gerektirse de kodlama a?amas?nda yap?lan SEO çal??mas?n? kodlama bilgileriniz ile yapacaks?n?z. Çünkü SEO, teknik bilgi ile sitede ek yaz?l?m i?lemleri uygulamak de?il, mevcut olan kodlar? ve kaynaklar? daha tasarruflu ve Google'?n istedi?i gibi kullanmakt?r. Bunun için yapaca??n?z 1-2 küçük ad?m ile internet sitenizin yaz?l?m?n? SEO ile uyumlu hale getirebilirsiniz.

 

Öncelikle ?unu da belirtelim bazen sadece yaz?l?m?n?z?n SEO ile uyumlu olmas? siteniz için yeterli olmayacakt?r. Çünkü emin olun ki sektördeki rakipleriniz de daha iyi s?ralamalarda olabilmek için gece gündüz SEO çal??malar? yapmaktad?r. Bu yüzden de kulland???n?z yaz?l?m?n SEO uyumlu olmas? ile üst s?ralarda kolay kolay yer alamazs?n?z. Bunun yan? s?ra SEO ile ilgili çal??malar yap?p SEO uyumlu bir yaz?l?m kullan?rsan?z üst s?ralarda yer alman?z mümkün. Tabi s?ralamaya, sitenizin çe?itli de?erleri de etki edecektir. Uzun laf?n k?sas?, Google sitenizi bir bütün olarak de?erlendirdi?i için sadece belirli kriterler üzerinde durmayarak sitenizin genel pek çok özelli?ini inceleyerek s?ralaman?za karar veriyor.

 

?lan scripti kodlarken SEO çal??mas? yapmak için öncelikle kod yap?s?n? düzenli kullanman?z gerekir. Örne?in 3 sat?r? bo? b?rakmak yerine bu bo? sat?rlar? silerek dahi bir SEO çal??mas? yapm?? olursunuz. Çünkü her bir sat?r, boyut olarak de?erler ifade etmektedir. Dolay?s?yla bo? sat?rlar? silince de bir ?ekilde dosyan?z? optimize etmi? oluyorsunuz. Bu da sizin duyarl? bir geli?tirici oldu?unuzu ve sitenize özen gösterdi?inizi ifade etti?i için Google arama botlar? sitenizi daha h?zl? indexleyerek arama motorlar?ndaki rekabete daha h?zl? kat?lman?z? sa?lar. Bunun yan? s?ra scriptte kulland???n?z resimleri de optimize edebilirsiniz. Unutmay?n, siteniz ne kadar h?zl? aç?l?rsa Google taraf?ndan da o kadar önemsenir.

 

 

 

?lan Yaz?l?m Sorunlar? Art?k Bitiyor!