?lan Scripti Al?p Neden ?lan Sitesi Açmal?y?m?

2017-12-30 09:26:40

?lan scripti yani kullan?lan ilan sistemleri üyelerin ürünlerini siteniz üzerinden sat???n? ücretsiz veya ücretli yapabilece?i bir nevi e ticaret sitesidir. E ticaret sitelerinde ad? üzerine ticaret konu oldu?u için para kazanmakta yan?nda gelmektedir.

 

Kullan?c?lar?n al?c? veya sat?c? olsun ihtiyac? olan ürünü almak için kullanaca?? platformu sat?c?n?nda fazladan bekleyen veya kullanmad??? ürünleri satarak para kazanma ?ans? insanlara her zaman cazip gelmi?tir. Her zaman ilan scriptial?p güzel bir alan ad?yla ilan sitesi açmak mant?kl? neden mi? Hadi biraz özetleyelim,

 

Bu sistemde ister al?c? ister sat?c? olsun her tür kullan?c?n?n keyifle kullanmak isteyece?i bir platform olmaktad?r. Bu sebeple piyasada yer etmi? ve etmeye devam eden bir çok büyük firma vard?r bu firmalar var diye kendi sitelerinin tutmayaca??n? dü?ünen onlarca ki?i var bundan eminiz.

 

Sizin sitenizin her hangi bir fark? olmas? gerekmiyor sadece cazip olan yönünü öne ç?kartman?z yeterli diye dü?ünüyoruz. Piyasada devler rekabette iken Letgo geldi kimse o devlere eri?emez derken bir anda herkesin elinden pay ald? ve reklamlar? durdurdu ?u an korkunç bir seviyede kullan?m oran?na sahip.

 

Bu firma mobilden kolay ilan eklenmesinin d???nda hiç bir özelli?i yok hatta özellik bir yana bir çok eksi?i mevcut. Halada eksikler devam etmekte bu halde bile çok büyük kitlelere ula?abilmekte. bu sebeple kimse bize art?k bu siteler varken bize ekmek ç?kmaz diyemez! Tabi her ilan scripti al?p ilan sitesi açan?n tutacak diye bir durum söz konusu da de?il bunun ayr?ca alt?n? çizelim.

 

Kim bilir? Belki bizim açaca??m? site tutacak belki biz tek el olaca??z bu tarz risklere bazen girmek kazand?r?r ki zarar etmek neredeyse imkans?z çünkü aç?lan sitede geli?mi? ilan yaz?l?m?, hosting ve alan ad? al?nd?ktan sonra bir kaç ilan girilerek reklamlar verilir sosyal medyadan hit çekilir ve do?al ilanlar al?n?r ve sitenizi hayal etti?iniz kazançlara ula?amasan?z bile sat???n? devrini yapabilirsiniz sonuçta oda bir dükkan gibi dü?ünülebilir.

 

Bir önceki konumuz olan alttaki ba?l???m?z? incelemenizi öneririz.

 

?lan Yaz?l?m Sorunlar? Art?k Bitiyor!