ilan Sistemlerinde Sms Bildirimleri Neye Yarar

2017-09-29 09:54:22

?lan sistemlerinde bulunan çe?itli eklentiler, mü?terilere kolayl?k sa?lad??? için pek çok mü?teri, bu ?ekilde daha fazla yard?mc? eklenti bulunan ilan sitelerini kullanmay? tercih etmektelerdir. Bu yüzden de bir ilan sistemi yöneticisi olarak kurmak istedi?iniz ilan sitesinde daha fazla ekstra eklenti olmas?na özen göstermelisiniz.

 

Al?c? ve sat?c?lar taraf?ndan en çok aranan özelliklerden birisi de SMS bildirim özelli?idir. Genelde al?c? veya sat?c?lar, ilanlar?n? siteye ekledikten sonra siteye sadece 1-2 gün aral?klarla bakar ki mü?terinin ne zaman ileti?ime geçece?i de belli olmad??? için iki taraf için de bu süre zaman kayb? olarak i?lemektedir. Hatta bu sebepten dolay? zaman zaman ticaretler dahi gerçekle?emez. Bu yüzden SMS bildirimi eklentisi sayesinde, kullan?c?n?n profili ile ilgili ya?anan herhangi bir geli?mede kullan?c?n?n sisteme kay?tl? cep telefonuna k?sa mesaj gönderilmektedir. Bu sayede de ilan?na teklif gelen bir sat?c?, teklif gelir gelmez cep telefonuna k?sa mesaj ula?t??? için direkt olarak sisteme giri? yaparak al?c?yla h?zl? bir ?ekilde ileti?ime geçecektir.

 

Sisteminizde SMS bildirimi özelli?ini aktif bir ?ekilde kullanabilmek için çe?itli SMS sistemlerinden birisine üye olarak firman?z?n ad? ile ba?l?k almal?s?n?z. Ba?l?k tahsisi için firma sizden çe?itli belgeler istemektedir. Belgeleri tahsis ettikten sonra k?sa bir süre içerisinde SMS sisteminiz aktif olacakt?r. Bu süreden sonra sistem taraf?ndan sizinle payla??lan API arac?l??? ile size verilen bilgileri yönetim panelinizdeki API bilgileri bölümüne girerek kullan?c?lar?n?za SMS ula?t?rmaya ba?layabilirsiniz. SMS fiyatlar? oldukça uygundur. Bu yüzden SMS hizmeti sayesinde yap?lacak olan ticaretleri göz önünde bulundurarak gönül rahatl??? ile SMS hizmeti sat?n alabilirsiniz.

 

Pek çok SMS firmas?, gönderilemeyen SMS'ler ile ilgili size geri kredi ödemesi yapar. Örne?in yanl?? veya kullan?lmayan bir numaraya, veya kapal? bir telefon numaras?na SMS göndermek istediniz. Bu tür durumlarda gönderilemeyen SMS'ler taraf?n?za raporlanarak SMS bedelleri sisteme geri ödenir. Bu sayede SMS kredilerinizi daha verimli bir ?ekilde kullanabilirsiniz. SMS firmalar?nda üyelik aç?lmadan önce BBDK taraf?ndan belirlenen konulan kural gere?i ?ahs?n?za veya firman?za ait çe?itli belgeleri kargo arac?l??? ile SMS firman?z?n adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi taktirde firman?n sundu?u SMS imkanlar?ndan yararlanamazs?n?z.